สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/วิทยากรหรือผู้ชำนาญการด้านอาชีพ
เครือข่าย OTOP และเครือข่ายอาสาสมัครการศึกษาชุมชน
 
ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอสามโคก
ลำดับที่
ภูมิปัญญา
จุดเด่น/เนื้อหาการเรียนรู้
ที่ตั้ง
๑.
นางบุญมา งามผล
การปลูกผักปลอกสารพิษ
๕๘ ม.๖ 
ต.เชียงรากใหญ่
๒.
นายสุดใจ ผุดผ่อง
ดูฤกษ์, ตั้งศาลพระภูมิ
ทำขวัญงานแต่ง,ทำขวัญนาค
ครูข้าวทิพย์
๓๓/๖ ม.๒  
ต.บางโพธิ์เหนือ
๓.
นางอาอีเซาะ นิยม
อาหาร-ขนม (ชาวไทยมุสลิม) เช่น ขนมกุหลาบยามู, การทำโรตี
๔๔/๑ ม.๓ 
ต.บางโพธิ์เหนือ
๔.
นางสาวปาติมุ ม่วงคำ
อาหาร-ขนม (ชาวไทยมุสลิม)     การทำขนมหม้อแกง
๔๒/๖ ม.๓
 ต.บางโพธิ์เหนือ
๕.
นางประไพ ขันทอง
การทำขนมปาแนม
๒๘ ม.๒ 
ต.บางโพธิ์เหนือ
๖.
นางสมัย นิลโสภา
ขนมไทยต่างๆ
อาหาร ขนมของชาวไทยรามัญ
๕๑/๒ ม.๒ 
ต.สามโคก
๗.
นายประทวน พิณพาทย์
ครูสอนดนตรีไทยประเภทต่างๆ
๑๑๐ ม.๒ ต.สามโคก
๘.
นางปทุม แสงเทียน
การทำกระยาสารท,กาละแม
๑/๓ ม.๗ 
ต.คลองควาย
๙.
นางเอื้องฟ้า อุ้มญาติ
การทำกาละแม
๑ ม.๗ ต.คลองควาย
๑๐.
นางอำนวย ลางคุณเสน
การทำกาละแมโบราณ
๓ ม.๖ ต.คลองควาย
๑๒.
นายแปลก พื้นม่วง
วัฒนธรรมประเพณีรามัญ
๓/๑ ม.๔ ๖.สามโคก
๑๓.
นางสารภี อยู่เจริญ
การทำบายศรีแบบต่างๆ
๔๓/๒๘ ม.๒
 ต.สามโคก
๑๔.
นางชม้อย ฤทธิ์มังกร
การทำขวัญนาค, การละเล่นโนเน (แม่เพลง)
๓๓ ม.๘       
 ต.คลองควาย
๑๕.
นายปาน ต้นดี
ครูสอนดนตรีไทยประเภทต่างๆ
๓ ม.๓ ต.สามโคก
 

 

ลำดับที่
ภูมิปัญญา
จุดเด่น/เนื้อหาการเรียนรู้
ที่ตั้ง
๑๖.
นายเสวย กลัดเพ็ชร
การทำขวัญนาค, ตั้งศาลพระภูมิ   ทำขวัญงานแต่ง
๕/๑ ม.๕                
 ต.เชียงรากน้อย
๑๗.
นายชาตรี ผูกเกษตร
ทำเรือจำลองทุกประเภทของภาคกลาง
๖๕ ม.๗ 
 ต.เชียงรากใหญ่
๑๘.
นายบุญส่ง โคมลอย
การทำด้ามปืน
๗๐/๓ ม.๔                     
 ต.คลองควาย
๑๙.
นายสายหยุด ใจรัก
ตั้งศาลพระภูมิ, ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
๗๕/๒ ม.๒                
 ต.สามโคก
๒๐.
นายประสิทธิ์ ชมสมุทร
ครูข้าวทิพย์
๑๔/๒ ม.๒                    
   ต.บางโพธิ์เหนือ
๒๑.
นายเดชา เครือโชติ
การเล่นโนเน (พ่อเพลง)
๓๐/๒ ม.๘                          ต.คลองควาย
๒๒.
นางรุ่ง นภา เอื้อประยูรวงศ์
การปลูกกล้วยไม้
๖๓/๒ ม.๑                            ต.คลองควาย
๒๓.
นายไพรัตน์ จันทร์แบบ
ภาษาวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ
ม.๔ ต.คลองควาย
๒๔.
นายสมศักดิ์ อยู่เกตุ
การนวดแผนโบราณ
ม.๓ ต.ท้ายเกาะ
๒๕.
นางเครือฟ้า บำรุงหนูใหม่
แกงข้าวตัง (รามัญ)
ม.๓ ต.ท้ายเกาะ
๒๖.
นายหมื่น จักรกลม
ภาษาวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ
ม.๒ ต.เชียงรากน้อย
๒๗.
นายบุญปรุง พวงศิลป์
การปลูกพืชแบบผสมผสาน
ม.๕ ต.บ้านปทุม
๒๘.
   นางวิจิตร วงศ์ชัยชาญ (วิทยากร)
ดอกไม้ประดิษฐ์ เช่น ผ้าใยบัว, กระดาษ, ใบยางพารา, ผักตบชวา
๑๐๒/๔๔๘ ม.๓      
 ต.กระแชง
๒๙.
นางถวิลวงศ์ ทองคำ
การเพาะเห็ด
๑๑๘/๑ ม.๑              
ต.บ้านปทุม
๓๐.
นายเอี่ยม แก้วมุข
การเลี้ยงปลาสวยงาม
๒๕/๕ ม.๒ 
ต.เชียงรากใหญ่
๓๑.
นายหัตถศิลป์ เจิมกลาง
แกะสลักไม้และงานปูนต่างๆ
๔๐ ม.๖ ต.เชียงรากใหญ่
 

ลำดับที่
วิทยากร/ชำนาญการ
จุดเด่น/เนื้อหาการเรียนรู้
ที่ตั้ง
๓๒.
   นายสว่าง ท้องคุ้ง
การเกษตร (เทคโนโลยีการเกษตร)
๙๙/๖ ม.๕ 
ต.เชียงรากใหญ่
 
๓๓.
นางบุญมา งามผล
การปลูกผักปลอดสารพิษ
๕๘ ม.๖ 
ต.เชียงรากใหญ่
๓๔.
นายสุดเขต ใหญ่สูงเนิน
งานโฆษณา, แกะสลักหินอ่อน กรอบรูปวิทยาศาสตร์
๔๗/๓ ม.๗ ต.เชียงรากใหญ่
๓๕.
นางอุทร ท้ายเมือง
การทำดอกไม้ผ้าใยบัว ดอกไม้จันทน์
๒๑/๒ ม.๓ 
ต.บางกระบือ
๓๖.
นางสุนทรี รัตนายนต์
การทำดอกไม้จันทน์ /การทำข้าวแช่
๖ ม.๑ ต.สามโคก
๓๗.
นางอัจฉรา  ไม้อ่อน
การทำดอกไม้จันทน์
๔/๕ ม.๑ ต.สามโคก
๓๘.
นางยุคนธ์  เข็มทอง
การทำแชมพูสระผม, น้ำยาล้างจาน
๙๐/๑ ม.๒ ต.สามโคก
๓๙.
   นางสาวอุบล นิกะดานนท์
การปั้นของจิ๋วจากดินไทย
๒๔ ม.๔ ต.บ้านงิ้ว
๔๐.
นางสมจิตร เดือนเพ็ญ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา, น้ำยา    ขัดเครื่องหนัง
๗๐ ม.๓                   
 ต.เชียงรากน้อย
๔๑.
นายบุญลือ ยินดีโภชน์
ไม้กวาดอ่อนดอกหญ้า
๑๐๘ ม.๕                
 ต.เชียงรากน้อย
๔๒.
นายเชิง เงินมาก
ซิลล์สกรีน,วาดภาพ และปั้นรูปเหมือน
๕๑/๒ ม.๓             
 ต.เชียงรากใหญ่
๔๓.
นางสาวสมจิตร ผลสาลี่
การทำน้ำพริก
๕๕ ม.๖ 
ต.เชียงรากใหญ่
๔๔.
นางรำพึง ยอดชมพู
การทำไข่เค็ม
๗ ม.๔ 
ต.เชียงรากใหญ่
๔๕.
นายนิคม อรุณรัตน์
การทำโคมไฟไม้ไผ่
๒๗/๑ ม.๔              
 ต.คลองควาย
๔๖.
นายสมร ร่วมทรัพย์
การทำปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยอัดเม็ด
๕๒/๓ ม.๒ ต.บางโพธิ์เหนือ
๔๗.
นายสมทรง ร่วมทรัพย์
ช่างเชื่อมโลหะ
๕๒/๓ ม.๒ ต.บางโพธิ์เหนือ
๔๘.
นายพินิจ ผุดผ่อง
การทำปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยอัดเม็ด
 ๙/๑ ม.๒   ต.บางโพธิ์เหนือ
๔๙.
นายชัยวัฒน์ ทองบุตร
นวดแผนไทย , นวดฝ่าเท้า
 ๔๕/๔ ม.๒ ต.สามโคก
๕๐.
นางบุญส่ง เหล่าสน
การทำยาหม่องสมุนไพรไทย
 ๑/๑ ม.๔ ต.สามโคก
๕๑.
นางประเทือง ดอกแก้ว
การทำข้าวแช่
 ๒๐/๗ ม.๔ ต.สามโคก

 
ลำดับที่
วิทยากร/ชำนาญการ
จุดเด่น/เนื้อหาการเรียนรู้
ที่ตั้ง
๕๒.
นางจรรยา ลิ้มสุวรรณ
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ม.๔ ต.บางเตย
๕๓.
นางสังเวียน บุญสร้าง
การผลิตดอกไม้จากผ้าใยบัว
ม.๔ ต.บางเตย
๕๔.
นายประสงค์ รามสิทธิ์
การเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
ม.๕ ต.บางเตย
๕๕.
นายเดชา เครือโชติ
การปลูกพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์
๓๐/๒ หมู่ ๘ ต.คลองควาย
๕๖.
นายวิชา ชำนาญวาด
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้อินเตอร์เน็ต การซ่อมคอมพิวเตอร์
๗๘/๙๔ ม.๗ ต.บางเตย
๕๗.
นางสาคร โมกงาม
การทำขนมไทยต่างๆ
๓๕/๔ ม.๑ ต.เชียงรากน้อย
view