สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

แบบเรียน กศน.2551

แบบเรียน กศน.2551

หนังสือเรียน หลักสูตร กศน.2551 ทุกระดับ

     กศน.อำเภอสามโคก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนดคือ "ใฝ่เรียนรู้ สู่การพัฒนา" ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่อยากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตร นโยบาย โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เข้ากับวิถีชีวิตในชุมชน ผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องสมุดประจำอำเภอ ห้องสมุด กศน.ตำบล เว็บไซต์ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล ทั้ง 11 แห่ง สื่อหนังสืออิเลคทรอนิคส์ หนังสือเสียง ฯลฯ

1.
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ประถมศึกษา
พต11001
2.
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ม.ต้น
พต21001
3.
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย
พต31001
4.
ภาษาไทย
ประถมศึกษา
พท11001
5.
ภาษาไทย
ม.ต้น
พท21001
6.
ภาษาไทย
ม.ปลาย
พท31001
7.
วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา
พว11001
8.
วิทยาศาสตร์
ม.ต้น
พว21001
9.
วิทยาศาสตร์
ม.ปลาย
พว31001
10.
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษา
พค11001
11.
คณิตศาสตร์
ม.ต้น
พค21001
12.
คณิตศาสตร์
ม.ปลาย 
พค31001
13.
ศิลปศึกษา
ประถมศึกษา
ทช11003
14.
ศิลปศึกษา
ม.ต้น
ทช21003
15.
ศิลปศึกษา
ม.ปลาย
ทช31003
16.
สุขศึกษา พลศึกษา 
ประถมศึกษา
ทช11002
17.
สุขศึกษา พลศึกษา 
ม.ต้น
ทช21002
18.
สุขศึกษา พลศึกษา 
ม.ปลาย
ทช31002
19.
เศรษฐกิจพอเพียง
ประถมศึกษา
ทช11001
20.
เศรษฐกิจพอเพียง
ม.ต้น
ทช21001
21.
เศรษฐกิจพอเพียง
ม.ปลาย
ทช31001
22.
การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม
ประถมศึกษา
สค11003
23.
การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม
ม.ต้น
สค21003
24.
การพัฒนาตนเอง ชุมชุน สังคม
ม.ปลาย
สค31003
25.
ทักษะการประกอบอาชีพ
ประถมศึกษา
อช11002
26.
ทักษะการพัฒนาอาชีพ
ม.ต้น
อช21002
27.
ทักษะการขยายอาชีพ
ม.ปลาย
อช31002
28.
การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
ประถมศึกษา
อช11003
29.
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ม.ต้น
อช21003
30.
การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ม.ปลาย
อช31003
31.
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ประถมศึกษา
สค11002
32.
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ม.ต้น
สค21002
33.
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ม.ปลาย
สค31002
34.
ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
ประถมศึกษา
อช11001
35.
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
ม.ต้น
อช21001
36.
ช่องทางการขยายอาชีพ
ม.ปลาย
อช31001
37.
สังคมศึกษา
ประถมศึกษา
สค11001
38.
สังคมศึกษา
ม.ต้น
สค21001
39.
สังคมศึกษา
ม.ปลาย
สค31001
40.
ทักษะการเรียนรู้
ประถมศึกษา
ทร11001
41.
ทักษะการเรียนรู้
ม.ต้น
ทร21001
42.
ทักษะการเรียนรู้
ม.ปลาย
ทร31001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์  นายอาคม จันตะนี (ครู กศน.ตำบล)

แหล่งที่มา : สำนักงาน กศน. , กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

view